Mapa akustyczna

Mapa prezentująca stan środowiska akustycznego.

Mapa prezentuje klimat akustyczny miasta Opola w sposób globalny oraz jest podstawą przygotowania programu ochrony środowiska przed hałasem. Przygotowane w wersji cyfrowej strategiczne mapy akustyczne oraz mapy konfliktów akustycznych pozwalają na wskazanie szczegółowej lokalizacji terenów, gdzie przekroczone zostały poziomy dopuszczalne oraz liczby mieszkańców, którzy narażeni są na ponadnormatywny hałas. Mapa przedstawia zagrożenie środowiska hałasem pochodzącym z różnych źródeł (przemysłowy, drogowy, kolejowy).

Aktualność danych: 2010 r.